Program Systematycznego Inwestowania

GoFinance oferuje liczne plany systematycznego oszczędzania we współpracy z renomowanymi TFI i w oparciu o posiadene przez te TFI fundusze. Doradca Go przeprowadzi bezpłatną symulację i przygotuje indywidualny portfel inwestycyjny dopasowany do akceptowanego przez Ciebie ryzyka, celu oraz okresu.

Na dzień dzisiejszy dużym zainteresowaniem cieszy się plan oparty na funduszach hedgingowych, które jako jedne z nielicznych w ostatnim czasie odnowtowują wzrosty.

Fundusze hedgingowe charakteryzują się dużą zmiennością oraz tym, że nie są skorelowane z koniunkturą rynkową. Radzimy, aby stanowiły one jeden z  produktów (a nie jedyny produkt) w portfelu inwestycyjnym klienta. Prawidłowo zdywersyfikowany portfel inwestycyjny może uchronić nas przed dekoniunkturą na giełdzie.

Program Systematycznego Inwestowania w Superfund Trend Plus Powiązany FIO - kategorii „c”


GoFinance oferuje Program Systematycznego Inwestowania umożliwiający dywersyfikację portfela Inwestora dzięki uzupełnieniu go o instrument alternatywny, jakim jest jedyny w Polsce fundusz funduszy hedgingowych Superfund.

Wpłacając systematycznie mniejsze kwoty Inwestor zabezpiecza się przed spadkiem wartości całej swojej inwestycji w razie okresowej dekoniunktury na rynku. Daje to przewagę nad jednorazową inwestycją większej kwoty z zamiarem jej realizacji po wielu latach, gdyż straty w razie spadku wartości indeksu będą zdecydowanie mniejsze.
Rozłożenie ryzyka w czasie przy jednoczesnym jego obniżeniu jest możliwe właśnie dzięki systematycznym inwestycjom mniejszych kwot.


Założenia:
wpłacamy co miesiąc 500zł
wpłacamy od marca 2007 do lutego 2008.

Suma jednostek 62,1559
Jeżeli zdecydujemy się umorzyć po roku po cenie jednostek 111,53 zł
(z dnia 06.03.2008) to nasz zysk wyniesie +15,53%

 

Zasady inwestycji:

 • minimalna wpłata – 100 PLN/EUR
 • opłata za zarządzanie – 1,5% p.a.
 • opłata za zerwanie planu – 4,5%
 • dzień wyceny (nabycia i odkupienia): każdy czwartek


Jakie korzyści uzyskuje Inwestor wybierając PSI Superfund?

 • Już za niewielką kwotę Inwestor ma możliwość dywersyfikacji portfela dzięki uzupełnieniu portfela instrumentem alternatywnym
 • Dzięki dywersyfikacji za pomocą funduszy hedgingowych Inwestor uzyskuje:
  o Redukcję ryzyka potencjalnej straty na portfelu,
  o Wzrost stopy zwrotu z dotychczasowego portfela;
 • Inwestor sam decyduje o wysokości wpłaty jak również o jej terminie, przy zachowaniu minimalnej kwoty wpłaty 100 zł lub 100 euro;
 • Po zakończeniu Programu prowizja za zerwanie Programu i roczne limity wpłat nie obowiązują i Inwestor ma możliwość dalszego nabywania jednostek uczestnictwa funduszu funduszy hedgingowch Superfund Trend Plus Powiązany FIO kategorii „c”;
 • Możliwość założenia oddzielnego Rejestru dla swoich niepełnoletnich jeszcze dzieci, w celu zabezpieczenia ich przyszłości;

 

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, rekomendacji, ani też skierowanego do kogokolwiek zaproszenia do dokonywania inwestycji w jakikolwiek fundusz Superfund.
Tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Trend Plus Powiązany FIO są zbywane i odkupywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Dotychczasowe wyniki tego funduszu nie stanowią gwarancji osiągania podobnych w przyszłości.
Wszelkie informacje związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A., w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z tą inwestycją, zawarte są w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy i w ich skrótach, dostępnych na stronie internetowej www.gofinance.com.pl, www.superfund.pl

Tabela opłat dla Superfund SFIO i Superfund Trend Plus Powiązany FIO