Lokata Efektywna Inwestycja

Lokata strukturyzowana „Efektywna Inwestycja”

GoFinance oferuje alternatywę wobec tradycyjnych depozytów, funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi.
Nowym produktem jest lokata strukturyzowana „Efektywna Inwestycja”.

Korzyści:

 • Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym
 • Gwarancja wypłaty 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia
 • Przychód zwolniony z podatku od zysków kapitałowych
 • Brak opłat
 • Brak ryzyka walutowego
 • Partycypacja (udział) 100% we wzroście indeksu,
 • Możliwość wyjścia przed zamknięciem inwestycji, czyli przed upływem 4 lat
 • Klient może wskazać uprawnione osoby, które w razie jego śmierci otrzymają świadczenie w wysokości wpłaconych środków wraz z gwarantowanym zyskiem

 

Efektywna Inwestycja

Efektywna Inwestycja jest 4 letnim ubezpieczeniem strukturyzowanym
Produkt ten opiera się na różnych klasach aktywów – akcjach krajów rozwiniętych (USA, Europa, Japonia), papierach dłużnych, akcjach i obligacjach krajów rozwijających się, a także towarach i nieruchomościach. Efektywna alokacja zapewniona jest dzięki zastosowaniu modelu matematycznego Harry’ego Markowitza, który został nagrodzony Nagrodą Nobla. Dobór wag powyższych składowych portfela ustalany jest tak, aby maksymalizując zysk z inwestycji zachować nie wyższy niż 8% poziom zmienności (ryzyka).

Stopa zwrotu z inwestycji w ten produkt oparta jest na stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Efficiente Excess Return (kod Bloomberg: EFJPEH8E:Index) i wynosi 100% stopy zwrotu z tego indeksu w przypadku gdy zmiana ta jest dodatnia. W przypadku ujemnej zmiany indeksu inwestor ma zagwarantowany zwrot 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji.

Konstrukcja Indeksu

Historyczna analiza pokazuje, że średni zysk z tego produktu wyniósł 69%, a maksymalny to 98%. (w okresie grudzień 2000 – grudzień 2007).
źródło: www.bloomberg.com symbol: EFJPEH8E:IND

Dlaczego warto?

 • zmienność indeksu JP Morgan jest zdecydowanie mniejsza niż polskich indeksów (mniejsze ryzyko)
 • średnia stopa zwrotu na przestrzeni kilku lat jest podobna,
 • dywersyfikacja portfela na dłuższą metę przynosi tylko pozytywne efekty
 • nieskorelowane aktywa w portfelu znacznie uodparniają go na wszelkie gwałtowne zmiany

Zmiana roczna JPMorgan/WIG:

Zmiana trzy-letnia JPMorgan/WIG:

Dla kogo?

Dla osób, które chcą inwestować przy ograniczonym ryzyku, chcą zdywersyfikować swój portfel

Okres subskrypcji

16 luty 2009 – 23 marzec 2009

Minimalna kwota wpłaty

5000 zł

Warunki produktu

 • 100% wzrostu indeksu JPMorgan Efficiente Excess Return
 • Pełna ochrona kapitału w Terminie Zapadalności
 • Brak jakichkolwiek opłat
 • Waluta: PLN – brak ryzyka walutowego
 • Gwarancja 100% wypłaty zainwestowanego kapitału – Gwarantem jest Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, środki wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA.

Warunki Ubezpieczenia


Klienci otrzymają Certyfikaty Ubezpieczeniowe potwierdzające ich udział w ubezpieczeniu.

GoFinance S.A. informuje, że prezentowane informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a prezentowane wyniki inwestycji są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.