Regulamin dystrybucji

Regulamin korzystania z usług GoFinance SA w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Tytułów Uczestnictwa Funduszy Zagranicznych

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania za pośrednictwem GoFinance Rejestrów w funduszach inwestycyjnych oraz dokonywania w drodze składania zleceń oraz dyspozycji: internetowych oraz za pośrednictwem Pracowników GoFinance transakcji związanych z przystępowaniem do funduszu inwestycyjnego, nabywaniem oraz odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych lub Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez Fundusze Zagraniczne, dostępnych w ramach usługi świadczonej przez GoFinance na podstawie niniejszego Regulaminu.


2.  GoFinance wykonując czynności pośrednictwa określone w niniejszym Regulaminie działa na zlecenie Funduszy,  Towarzystwa, Funduszy Zagranicznych lub spółek nimi zarządzających jako dystrybutor Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa zbywanych i odkupywanych przez Fundusze za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego. Zakres czynności wykonywanych przez GoFinance jako dystrybutora określa niniejszy Regulamin oraz Umowa. GoFinance nie przyjmuje innych niż przewidziane niniejszym Regulaminem zleceń i dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach.


3. Prawa i obowiązki Klientów związane z ich uczestnictwem w Funduszach określają postanowienia Statutów oraz Prospektów informacyjnych Funduszy, których dotyczy zlecana za pośrednictwem GoFinance Transakcja. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu ze Statutem Funduszu lub jego Prospektem informacyjnym, w stosunkach pomiędzy Klientem a Funduszem, Klient jest związany postanowieniami Statutu i Prospektu informacyjnego. Klient jest uprawniony do składania innych zleceń i dyspozycji niż przewidziane Regulaminem, a dotyczących jego uczestnictwa w Funduszach na zasadach ogólnych wynikających z postanowień Statutów lub Prospektów informacyjnych odpowiednich Funduszy.


4. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych przez GoFinance obejmujących usługi
1) za pośrednictwem IPT:
a) dostęp do informacji o stanie inwestycji w Funduszach,
b) składanie zleceń związanych z przystępowaniem do Funduszu,
c) nabywaniem oraz odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa oraz Tytułów Uczestnictwa w Funduszach, dystrybuowanych przez GoFinance na podstawie niniejszego Regulaminu;
d) składanie dyspozycji związanych z otwartymi Rejestrami prowadzonymi na rzecz Uczestnika wymienionych w § 7 pkt 1 podpunkty od 6) do 10);
e) składanie Dyspozycji związanych z podpisaną Umową.
2) za pośrednictwem pracowników GoFinance
a) dostęp do informacji o realizacji inwestycji w Funduszach, w terminach, w jakich Fundusz udostępnia te informacje
b) składanie zleceń związanych z przystępowaniem do Funduszu,
c) nabywaniem oraz odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa oraz Tytułów Uczestnictwa w Funduszach, dystrybuowanych przez GoFinance na podstawie niniejszego Regulaminu;
d) składanie dyspozycji związanych z otwartymi Rejestrami prowadzonymi na rzecz Uczestnika
e) składanie Dyspozycji związanych z podpisaną Umową.


5.  Poniższe określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Agent Transferowy (AT) - podmiot prowadzący na zlecenie Funduszy Rejestry Uczestników oraz wykonujący inne czynności na rzecz Funduszy na podstawie umów z Funduszami.
2) Agent płatności - podmiot , który na zlecenie Funduszy Zagranicznych przyjmuje wpłaty na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonuje wypłat z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa lub za pośrednictwem, którego dokonywane są takie wpłaty i wypłaty oraz wykonujący inne czynności na rzecz Funduszy Zagranicznych na podstawie umów z Funduszami.
3) Dystrybutor – podmiot za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub Komisji Nadzoru Finansowego zbywający i odkupujący Jednostki oraz Tytuły Uczestnictwa oraz umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek oraz Tytułów Uczestnictwa.
4) Blokada  - Zgodnie ze Statutami Funduszy - dyspozycja, na podstawie, której następuje blokada Rejestru, co oznacza, że przez okres wskazany w dyspozycji ustanowienia blokady Rejestru i w zakresie wskazanym w tej dyspozycji nie będą wykonywane zlecenia zmniejszające liczbę Jednostek Uczestnictwa.
5) Dyspozycja -  Oświadczenie woli składane przez Klienta w związku z uczestnictwem w Funduszu lub związane z zawartą Umową
6) Dzień Wyceny - Dzień wyceny aktywów Funduszu w rozumieniu Statutów Funduszy, obowiązujących na dany dzień.
7)  Fundusz (-e) - Fundusz (-e) inwestycyjny (-e) otwarty (-e) lub Fundusz (e) Zagraniczny (e) w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm. za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub Komisji Nadzoru Finansowego i mający (-e) podpisaną umowę o dystrybucję z GoFinance. Aktualna lista Funduszy znajduje się na stronach internetowych www.gounited.pl Przez Fundusz rozumie się także subfundusze wydzielone w ramach Funduszu.
8)  Fundusz docelowy - Fundusz, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa w wyniku Konwersji lub Zamiany Jednostek lub Tytułów Uczestnictwa.
9)  Fundusz (e) Zagraniczny (e) – fundusz zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm.
10) Fundusz źródłowy - Fundusz, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa w wyniku Konwersji lub Zamiany Jednostek lub Tytułów Uczestnictwa.
11) Hasło  - Kod współistniejący z Identyfikatorem, służący do identyfikacji Użytkownika IPT. Poprawne podanie Identyfikatora i Hasła powoduje identyfikację w IPT.
12) Identyfikator - Kod alfanumeryczny służący do identyfikacji Użytkownika IPT. W ramach IPT Identyfikator jest unikalny
13) Internetowa Platforma Transakcyjna (IPT) - System umożliwiający Klientom wypełnienie Umowy, uzyskiwanie informacji i składanie Zleceń oraz Dyspozycji za pomocą Internetu.
14) Jednostka Uczestnictwa - Przysługujący Uczestnikowi Funduszu tytuł do udziału w aktywach netto Funduszu.
15) Klient - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba upoważniona do działania w jej imieniu, która podpisuje Oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu a przypadku korzystania z usług IPT również Umowę o świadczenie usług IPT.
16) Kod autoryzacyjny - Hasło numeryczne niezbędne do autoryzacji transakcji w IPT, jeśli taka autoryzacja jest wymagana. Kod autoryzacyjny może być  jednokrotnego użytku, tj. pozwala na autoryzację tylko jednego Zlecenia lub Dyspozycji lub wielokrotnego użytku. Uczestnik odpowiednio otrzymuje Kody Jednorazowe lub Wielokrotny Kod autoryzacyjny od Agenta Transferowego, jeśli GoFinance będzie korzystał z zabezpieczeń Agenta Transferowego. Docelowo w IPT będą istniały tylko kody jednorazowe nadawane oraz wysyłane przez GoFinance.
17) GoFinance – GoFinance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/9 -  Dystrybutor z godnie z definicją z punktu 3).
18) Link aktywacyjny - Wskazanie na stronę internetowa przygotowaną specjalnie dla wskazanego Klienta i udostępnioną mu w celu aktywowania dostępu dla Użytkownika IPT.
19) Lista kodów jednorazowych – lista Kodów jednorazowych, którą dostaje Użytkownik od Agenta Transferowego lub GoFinance.
20) Nabycie - Zlecenie, na podstawie, którego następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa przez Uczestnika, a w przypadku Pierwszego Zlecenia Nabycia także zawarcie umowy o uczestnictwo w Funduszu.
21) Odkupienie - Zlecenie, na podstawie, którego następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa przez Fundusz, a w rezultacie ich umorzenie i wypłata środków.
22) Odwołanie blokady rejestru - dyspozycja, na podstawie, której następuje odwołanie blokady Rejestru.
23) Pracownik GoFinance - Osoba zatrudniona w GoFinance sp zoo na umowę o pracę lub umowę zlecenie lub umowę o podobnym charakterze i upoważniona przez GoFinance do obsługi Klientów, w szczególności do: zawierania Umów, odbierania Oświadczeń, przyjmowania Zleceń i Dyspozycji związanych z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa lub Tytuły Uczestnictwa Funduszy.
24) Prospekt Informacyjny - Sporządzony przez Towarzystwo lub Fundusz Zagraniczny zgodnie z przepisami prawa dokument, zawierający szczegółowe informacje o Funduszu,;
25) Regulamin - Niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usług GoFinance w zakresie IPT oraz obsługi bezpośredniej, określające m.in. sposób składania Zleceń i Dyspozycji poprzez IPT oraz pracowników GoFinance.
26) Rejestr - Elektroniczna ewidencja danych Uczestnika, uwzględniająca liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa, oddzielna dla każdego Funduszu otwartych za pośrednictwem GoFinance. Jeżeli Statut lub Prospekt informacyjny to przewiduje w Funduszu może być otwarta większa liczba Rejestrów w celu segregacji jednostek w szczególności w przypadku Jednostek zablokowanych np.: pod kredyt.
27) Rejestr docelowy - Rejestr, na który przekazywane są Jednostki lub Tytuły Uczestnictwa w wyniku wykonania Transferu. Rejestr, na którym ewidencjonowane są nabyte Jednostki lub Tytuły Uczestnictwa w wyniku wykonania Konwersji lub Zamiany.
28) Rejestr źródłowy - Rejestr, na którym ewidencjonowane są odkupione Jednostki lub Tytuły Uczestnictwa w wyniku wykonania Konwersji / Zamiany lub Jednostki lub Tytuły Uczestnictwa przekazane w wyniku Transferu.
29) Reprezentant - Osoba fizyczna występująca w imieniu Klienta i upoważniona do składania Zleceń i Dyspozycji w IPT.
30) Statut - statut Funduszu regulujący w szczególności prawa i obowiązki Klientów związane z uczestnictwem w Funduszu;
31) TFI/Towarzystwo - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z którym GoFinance zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez to TFI.
32) Transakcja -Wynik przetworzenia Zlecenia lub Dyspozycji w systemie Agenta Transferowego.
33) Transfer - Zlecenie, na podstawie, którego następuje przesunięcie Jednostek lub Tytułów Uczestnictwa z Rejestru źródłowego na Rejestr docelowy należący do tego samego Uczestnika w tym samym Funduszu. Zlecenie Transferu może zostać złożone wyłącznie w przypadku, jeżeli Statut lub Prospekt informacyjny przewiduje możliwość jego złożenia.
34) Tytuł Uczestnictwa - przysługujący Uczestnikowi Funduszu Zagranicznego tytuł do udziału w aktywach netto tego Funduszu Zagranicznego.
35) Uczestnik - Osoba, która nabyła przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa lub Tytułu Uczestnictwa
36) Umowa - Umowa o korzystanie z usług GoFinance za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej zgodnie z Regulaminem, zawierana z GoFinance.
37) Użytkownik IPT- Osoba posiadająca Identyfikator i Hasło, która ma, na podstawie Umowy, uprawnienia do korzystania z Platformy Transakcyjnej.
38) Zlecenie - W przypadku Funduszy - operacja mająca na celu zmianę wartości Rejestru Uczestnika (Nabycie, Odkupienie, Konwersja, Zamiana, Transfer).


6. Usługą GoFinance mogą być objęte jedynie Fundusze, które podpisały stosowną umowę z GoFinance.


7. Usługi określone w pkt 4 dostępne są jedynie dla Użytkowników, którzy złożyli Oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu.


8. Usługi określone w pkt 4 podpunkt 1) od lit. a) -e) dostępne są jedynie dla Użytkowników, którzy dodatkowo podpisali Umowę na korzystanie z usług GoFinance za pośrednictwem IPT.


9.  Dla poszczególnych TFI lub Funduszy usługi GoFinance mogą być ograniczone tylko do klientów, którzy nie zawarli jeszcze umowy z Towarzystwem.


10. Zawarcie Umowy z pkt 8, i złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7 jest równoznaczne z:
1) złożeniem przez Klienta wobec Funduszy oświadczenia woli dotyczącego jego uczestnictwa w Funduszach, w szczególności jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się ze Statutem oraz Prospektem Informacyjnym Funduszu. Oświadczenie to wobec Funduszu lub więcej niż jednego Funduszu wchodzi w życie - po wyborze przez Klienta Funduszu lub więcej niż jednego Funduszu, w którym zamierza uczestniczyć - z dniem otwarcia Rejestru w wybranym Funduszu. Otwarcie Rejestru następuje po otrzymania przez Fundusz złożonego za pośrednictwem GoFinance zlecenia otwarcia Rejestru w ramach Funduszu i środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa.
2) Umocowaniem GoFinance do przekazywania TFI lub Funduszom w imieniu Klienta Zleceń i Dyspozycji złożonych zgodnie z rozdziałem III i IV oraz uzyskiwania informacji o statusie złożonych zleceń i wyjaśnianiem złożonych reklamacji.
3) GoFinance prowadzi rejestr złożonych pełnomocnictw (rejestr pełnomocnictw) udzielanych Pracownikom GoFinance przez Klientów. Rejestr pełnomocnictw może być prowadzony w formie elektronicznej. Rejestr pełnomocnictw zawierać będzie m.in. dane pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, dane uczestnika i funduszu, którego dotyczy pełnomocnictwo, datę udzielenia pełnomocnictwa i jego wygaśnięcia. W ramach rejestru pełnomocnictw będą rejestrowane także zlecenia, gdy Pracownik GoFinance jest beneficjentem transakcji.


Rozdział II

Zawarcie i rozwiązanie Umowy na korzystanie z usług GoFinance za pośrednictwem IPT

                                        § 1.

Zawarcie Umowy z GoFinance

1. Umowa może być zawierana za pośrednictwem IPT lub za pośrednictwem Pracownika GoFinance.


2. W przypadku  zawierania Umowy za pośrednictwem IPT Klient wypełnia udostępniony w IPT formularz Umowy i wybiera Identyfikator i Hasło, które rejestruje w IPT.
1) Klient zobowiązany jest wskazać w Umowie rachunek lub rachunki bankowe, prowadzone na rzecz podmiotu zawierającego Umowę, na który będą przekazywane środki należne podmiotowi zawierającemu Umowę z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa. O ile nie zostanie postanowione inaczej, Fundusze nie mają obowiązku przekazywania należnych Klientowi środków z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa na inny rachunek/rachunki, niż wskazany w Umowie. Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości posiadacza rachunku bankowego, o którym mowa powyżej.
2) Zawierając Umowę osoba ją zawierająca (Klient):
a) zobowiązuje się, iż - o ile nie zostanie postanowione inaczej zgodnie z §9 pkt 3 - przekazanie środków na poczet Nabycia będzie dokonywane za pośrednictwem prowadzonego na jej rzecz rachunku bankowego, i jednocześnie składa dyspozycję przekazywania należnych jej środków z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia na prowadzony na jej rzecz rachunek/rachunki wskazane w Umowie;
b) upoważnia Towarzystwo do uzyskania od banku prowadzącego rachunek/rachunki wskazane w Umowie wszystkich informacji dotyczących posiadacza tych rachunków
c) wypłata środków należnych z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia, na rachunek wskazany w Umowie, uzależniona może być od dostarczenia przez Klienta Towarzystwu oświadczenia banku prowadzącego rachunek, na który ma być dokonana wypłata, iż posiadaczem tego rachunku jest osoba, która zawarła Umowę;
d) po stwierdzeniu, że formularz Umowy został wypełniony prawidłowo, GoFinance wysyła do Klienta dwa egzemplarze Umowy wraz z listą niezbędnych do niej załączników.
3) Klient odsyła do GoFinance podpisaną Umowę wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w Załączniku do Regulaminu,
4) po otrzymaniu podpisanej Umowy wraz z wymaganymi załącznikami i stwierdzeniu prawidłowości otrzymanych dokumentów, GoFinance wysyła do Klienta link aktywacyjny po aktywacji, którego:

a) Klient otrzymuje listę kodów jednorazowych umożliwiających składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą IPT lub
b) Klient otrzymuje Wielokrotny Kod Autoryzacyjny umożliwiających składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą IPT.
c) lub Wielokrotny Kod autoryzacyjny lub oraz listę kodów jednorazowy łącznie
d) Kody wymienione w lit. a), b), c) będą wysyłane przez Agenta Transferowego, w sytuacji gdy GoFinance będzie korzystał z zabezpieczeń Agenta Transferowego.
e) W sytuacji gdy GoFinance zapewni własne zabezpieczenia na poziomie takim samym lub wyższym niż Agenta Transferowego Klient będzie otrzymywał listę kodów jednorazowych od administratora GoFinance.

3.  W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem Pracownika GoFinance, Klient podpisuje Umowę, w obecności Pracownika GoFinance.  Umowa zostanie aktywowana w dniu wskazanym w umowie nie wcześniej niż w ciągu 24 godzin.


4.  W zależności od statusu podmiotu zawierającego Umowę (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), do formularza Umowy, o którym mowa w pkt 3 powyżej powinny być dołączone kopie dokumentów, które wskazuje Załącznik do Regulaminu.


5.  Aktywacja usługi IPT jest dokonywana w dniu wskazanym w Umowie jako data aktywacji usługi IPT z zastrzeżeniem pkt 12


6.  Każdy Klient może w danym momencie mieć zawartą tylko jedną Umowę na korzystanie z usług GoFinance.


7.  W przypadku Użytkowników, którzy chcą otworzyć Rejestry będące wspólną własnością małżonków (Wspólne Rejestry Małżeńskie) konieczne jest podpisanie osobnych Umów przez każdego z małżonków.


8.  Użytkownikiem IPT mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.


9.  W imieniu Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej Zlecenia i Dyspozycje mogą być składane jedynie przez Użytkowników będących Reprezentantami.


10. Pełnomocnicy ustanowieni do dokonywania czynności na Rejestrach prowadzonych w Funduszu otwartych za pośrednictwem innego Dystrybutora nie są uprawnieni do zawarcia Umowy ani do składania Zleceń czy Dyspozycji w ramach IPT. Takie Rejestry są obsługiwane przez GoFinance tylko za pośrednictwem Pracownika GoFinance.


11. Klient nie może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności w ramach IPT.


12. GoFinance na stronie internetowej poinformuje, o uruchomieniu usługi IPT.                                               § 2.

Rozwiązanie Umowy z GoFinance.


1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na podstawie złożonej Dyspozycji Wypowiedzenia Umowy lub otrzymanego przez GoFinance za pośrednictwem Pracownika GoFinance oświadczenia woli Klienta.


2. Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Agenta Transferowego lub GoFinance informacji o śmierci Klienta (osoby fizyczne) albo zlikwidowaniu Klienta (podmioty nie będące osobami fizycznymi).


3.  GoFinance ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, w szczególności w następujących przypadkach:
1) w przypadku rażącego naruszania przez Użytkownika postanowień Umowy albo Regulaminu,
2) w każdym przypadku, gdy GoFinance uzna, że dalsze obowiązywanie Umowy naraża na istotne ryzyko bezpieczeństwo IPT lub Towarzystwo albo Fundusz poinformowały, że zagraża interesowi Uczestników,
3) w przypadku, gdy Użytkownik przestał spełniać warunki do pozostawania Użytkownikiem IPT.


4.  Rozwiązanie Umowy nie zmienia stosunku powstałego pomiędzy Klientem a Funduszem. W szczególności Jednostki Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa nabyte w Funduszach pozostają w Rejestrze Klienta.


5.  Następujące okoliczności nie stanowią zmiany Umowy:
1) wyłączenie dla wszystkich Użytkowników możliwości składania Dyspozycji w jednym Funduszu lub wielu Funduszach, które rozwiązały z GoFinance umowę o dystrybucję, przy zachowaniu możliwości składania Zleceń i Dyspozycji w pozostałych Funduszach,
2) dodanie dla wszystkich Użytkowników możliwości składania Zleceń lub Dyspozycji w każdym Funduszu, który dotychczas nie był udostępniony.

Rozdział III

Zasady korzystania z usług GoFinance

                                               § 3.

Odpowiedzialność GoFinance, odmowa przyjęcia zlecenia, zablokowanie dostępu do IPT


1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, GoFinance nie ponosi odpowiedzialności za szkody pozostające w jakimkolwiek związku z:
1) uzasadnionym podejrzeniem złożenia Zlecenia lub Dyspozycji z wykorzystaniem Identyfikatora, Hasła, kodów PIN oraz kodów jednorazowych -jeśli Uczestnik je otrzyma- przez osoby trzecie,
2) nie przekazaniem złożonego Zlecenia czy Dyspozycji złożonej za pośrednictwem IPT, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną lub awarii urządzeń, albo przerwaniem połączenia,
3) nienależytą jakością transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, w tym zaplanowanymi przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji.
4) opóźnieniami wynikającymi z działań podmiotów, za które GoFinance nie ponosi odpowiedzialności a w szczególności: AT lub Poczty.
5) naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy,
6) odmową GoFinance przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji w przypadkach określonych w punktach 2 i 3 poniżej.


2.  GoFinance zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji na platformie IPT w przypadku:
1) uzasadnionego podejrzenia ujawnienia osobom trzecim Identyfikatora, Hasła a dla wybranych Funduszy również  PINU lub Kodu jednorazowego,
2) nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerw spowodowanych koniecznością bieżącej konserwacji
3) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,
4) działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia, zdarzenia, którym GoFinance nie mogła się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania Umowy.


3.  GoFinance zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji we wszystkich kanałach dystrybucji
1) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,
2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do ich autentyczności lub zgodności z obowiązującymi przepisami.


4.  GoFinance zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do IPT w przypadku stwierdzenia złamania postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.


5. Fundusze i Towarzystwo, nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego użycia Identyfikatora i Hasła, PINU lub kodów jednorazowych przez osoby trzecie.

                                             § 4.

Zabezpieczenie dostępu do IPT oraz składania zleceń za pośrednictwem IPT

1. GoFinance świadcząc usługi na platformie IPT korzysta z licencjonowanych bezpiecznych połączeń zgodnych z najnowszymi standardami w dziedzinie zabezpieczeń.


2. Klient otrzymuje dostęp do funkcjonalności IPT po aktywowaniu Umowy.


3. Użytkownik posiada unikalny zestaw Identyfikator i Hasło. Użytkownik ustala Identyfikator i Hasło podczas wypełniania formularza Umowy w IPT.


4. Dostęp do IPT jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Użytkownika, na podstawie Identyfikatora oraz Hasła.


5. Identyfikator i Hasło są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.


6. Składanie Zleceń i Dyspozycji wymaga identyfikacji Użytkownika, zgodnie z pkt 3. Dostęp do części transakcyjnej będzie wymagał dodatkowej autoryzacja Zleceń i Dyspozycji. GoFinance na stornach internetowych poinformuje o tym dla których Funduszy i zleceń w jaki sposób realizowana jest  dodatkowa. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych zabezpieczeń GoFinance lub Agent Transferowy wyśle w bezpiecznej kopercie dodatkowe kody autoryzacyjne. 


7.  GoFinance może czasowo ograniczyć dostęp do IPT, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności, niezależne od GoFinance. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po usunięciu przyczyny niedostępności. W takich przypadkach GoFinance nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia dostępności do IPT i ich ewentualne skutki.


8.  Informacja o ograniczeniach dostępu do IPT zostanie podana w komunikatach bieżących, jeśli względy techniczne na to pozwolą.


9.  W przypadku braku możliwości podania informacji w komunikatach bieżących podana w komunikatach bieżących, informacja zostanie wysłana drogą e-mailową do wszystkich Użytkowników IPT.

                                             § 5.

Zasady korzystania z usług GoFinance za pośrednictwem IPT.

1.  Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi IPT po aktywacji Umowy oraz otrzymania wielokrotnego kodu autoryzacyjnego lub listy kodów jednorazowych.


2.  Trzykrotne błędne wprowadzenie Identyfikatora i Hasła powoduje okresowe zablokowanie dostępu do funkcjonalności IPT na czas określony przez GoFinance.


3. W przypadku zagubienia Hasła lub Identyfikatora Użytkownik na stronie do logowania się do usługi IPT może podać:
1) Identyfikator, w przypadku zagubienia Hasła
2) Lub swój adres poczty elektronicznej.


4.  Na tej podstawie wysyłany jest do Użytkownika list pocztą elektroniczną umożliwiający zmianę Hasła lub Identyfikatora.


5.  Użytkownik IPT zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane w ramach IPT Zlecenia i Dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją.


6.  Użytkownik IPT może anulować zarejestrowane Zlecenie czy Dyspozycję do czasu ich przekazania do AT zgodnie z informacją podaną przez GoFinance. Anulowanie Zlecenia czy Dyspozycji, które zostało już przekazane do AT nie jest możliwe za wyjątkiem zlecenia nabycia, na które nie wpłynęły środki w ciągu 30 dni od daty złożenia zlecenia, takie zlecenia są anulowane automatycznie po uzyskaniu informacji od AT.


7.  Zlecenia złożone za pośrednictwem IPT dostarczane są do AT niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia. 

                                              § 6.

Zasady korzystania z usług GoFinance za pośrednictwem pracowników GoFinance

1. Klient uzyskuje dostęp do usługi opisanych w Rozdziale I pkt 4 podpunkt 2) od a)- d) po podpisaniu Oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu.


2. Pracownicy GoFinance przyjmujący:
1) Oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu
2) Zlecenia i Dyspozycje związane z uczestnictwem w Funduszach
3) Podpisaną Umowę
poza siedzibą lub oddziałem GoFinance posiadają odpowiednie upoważnienie GoFinance.


3. Klient przed podpisaniem zlecenia zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane Zlecenia i Dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją.


4. Klient nie może anulować Zlecenia czy Dyspozycji po wysłaniu ich do AT zgodnie z informacją podaną przez GoFinance.


5. Zlecenia i Dyspozycje złożone za pośrednictwem Pracownika GoFinance poza siedzibą lub oddziałem GoFinance oraz w siedzibie lub oddziale dostarczane są do AT niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zlecenia lub Dyspozycji.


6. GoFinance prowadzi ewidencję i publikuje na swoich stronach internetowych www.gounited.pl listę Pracowników mogących przyjmować Oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu, Zlecenia i Dyspozycje związane z uczestnictwem w Funduszach oraz zawierać Umowy poza siedzibą i oddziałami GoFinance.


7. Zlecenia i Dyspozycje składane za pośrednictwem Pracowników GoFinance wypełniane są w 3 egzemplarzach. Wszystkie dokumenty dotyczące Zleceń, Dyspozycji jak i inne dane Klientów przechowywane są w archiwum GoFinance.


8. Pracownicy GoFinance przyjmujący Zlecenia oraz Dyspozycje poza siedzibą i oddziałami zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia Zleceń i Dyspozycji do siedziby/oddziału GoFinance tak aby Zlecenia oraz Dyspozycje mogły zostać dostarczone do AT w terminie określonym w pkt 5 powyżej.


9. GoFinance prowadzi ewidencję złożonych Zleceń oraz Dyspozycji za pośrednictwem Pracowników GoFinance poza siedzibą lub oddziałem dla każdego Pracownika oddzielnie.


10. Klient ma prawo na pisemny wniosek uzyskać informację o statusie Zleceń oraz Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Pracowników GoFinance poza siedzibą lub oddziałem.

Rozdział IV

Zlecenia i Dyspozycje związane z uczestnictwem w Funduszach


§ 7.

Ogólne zasady składania Zleceń i Dyspozycji w Funduszach
1. W ramach wykonania Umowy o korzystanie z usług GoFinance za pośrednictwem IPT Użytkownik może składać, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, następujące Zlecenia i Dyspozycje dotyczące Funduszy:
1) Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa
2) Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa, lub Tytułów Uczestnictwa
3) Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa, lub Tytułów Uczestnictwa
4) Zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa
5) Zlecenie Transferu Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa
6) Dyspozycję Zmiany Danych Osobowych Użytkownika.
7) Dyspozycja Blokady Rejestru;
8) Dyspozycja Odwołania Blokady Rejestru
9) Dyspozycja Wypowiedzenia Umowy
10) Dyspozycja Reklamacji;
11) Uzyskiwanie informacji o stanie Rejestru;
o ile są one dopuszczone przez Statut lub Prospekt informacyjny danego Funduszu i dostępne w ramach IPT.


2. Klient może złożyć inne, niewymienione Zlecenia i Dyspozycje przewidziane przez Statut lub Prospekt informacyjny Funduszu wyłącznie za pośrednictwem Pracownika GoFinance.


3.  Zlecenia i Dyspozycje dokonywane za pośrednictwem GoFinance będą przekazywane właściwemu Funduszowi lub Funduszom w celu ich wykonania zgodnie ze Statutem Funduszu/ Statutami Funduszy, a także ich Prospektami informacyjnymi. Zlecenia przekazane przez IPT do Funduszu realizowane są zgodnie z postanowieniami Statutu i Prospektu informacyjnego, którego dotyczy Zlecenie. 


4.  Dyspozycja z pkt 1 podpunkt 6), wykonana na IPT zostanie przekazana właściwemu Funduszowi po przesłaniu dokumentów potwierdzających zaistniałe zmiany. GoFinance określi w informacji na stronie internetowej, jakie dokumenty muszą zostać przesłane.


5.  Przyjmuje się, że Zlecenia i Dyspozycje złożone przez Użytkownika w IPT są otrzymane przez Agenta Transferowego w rozumieniu Statutu lub Prospektu informacyjnego Funduszu po przetransferowaniu ich przez GoFinance za pośrednictwem bezpiecznego połączenia do AT.


6. Za złożone uważa się Zlecenia i Dyspozycje poprawnie wypełnione i autoryzowane przez Użytkownika w IPT z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu.


7.  W ramach usługi IPT Użytkownik może również zawrzeć umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. nr 116 poz. 1205), oraz składać oświadczenia, zwane także Zleceniami, dotyczące IKE prowadzonego dla niego przez Fundusz/Fundusze, otwarte za pośrednictwem IPT oraz umowę PSO (Plan systematycznego Oszczędzania).


8. Zlecenia i Dyspozycje dokonywane w siedzibie lub oddziale GoFinance lub za pośrednictwem pracownika GoFinance poza oddziałami i siedzibą będą dostarczane z zastrzeżeniem pkt 9 właściwemu Funduszowi lub Funduszom w celu ich wykonania zgodnie ze Statutem Funduszu/ Statutami Funduszy lub ich Prospektami informacyjnymi bezpośrednio do AT zgodnie z umową podpisaną z Towarzystwem lub spółką zarządzającą zagranicznym funduszem inwestycyjnym.


9.  Zlecenia i Dyspozycje dokonywane w siedzibie lub oddziale GoFinance lub za pośrednictwem pracownika GoFinance poza oddziałami i siedzibą będą dostarczane do AT w celu ich wykonania niezwłocznie od ich otrzymania przez Pracownika GoFinance, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zlecenia lub Dyspozycji, z zastrzeżeniem § 6 pkt 5.


10.  W przypadku złożenia przez Klienta Dyspozycji Reklamacji w związku z uczestnictwem w Otwartych Funduszach Inwestycyjnych lub specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych GoFinance  dostarczy do TFI takie  Dyspozycje Reklamacji lub wnioski w ciągu trzech dni roboczych od ich otrzymania od Klienta. Jednocześnie GoFinance poinformuje Klienta o terminach rozpatrywania reklamacji lub realizacji wniosku przez TFI zgodnie z procedurami obowiązującymi w Funduszu, przy czym GoFinance nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie tych terminów przez TFI.


11.  W przypadku złożenia przez Klienta Dyspozycji Reklamacji w związku z uczestnictwem w Funduszach Zagranicznych lub przekazania wniosku o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących Funduszu Zagranicznego dostępnych wyłącznie u przedstawiciela takiego Funduszu Zagranicznego GoFinance  dostarczy do przedstawiciela takie  Dyspozycje Reklamacji lub wnioski w ciągu trzech dni roboczych od ich otrzymania od Klienta. Jednocześnie GoFinance poinformuje Klienta o terminach rozpatrywania reklamacji lub realizacji wniosku przez Przedstawiciela zgodnie z procedurami obowiązującymi w Funduszu Zagranicznym, przy czym GoFinance nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie tych terminów przez przedstawiciela Funduszu Zagranicznego.

§ 8.


Nabycie Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa

1. W celu złożenia Zlecenia Nabycia Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa Użytkownik wypełnia dane Zlecenia oraz deklaruje przesłanie środków pieniężnych na kwotę Zlecenia.


2.  Klient nie będący Użytkownikiem składający Zlecenie Nabycia u Pracownika GoFinance deklaruje przesłanie środków pieniężnych na kwotę Zlecenia.


3.  Dopuszczalne opcje przekazania środków pieniężnych na poczet Nabycia Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa to, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4, polecenie przelewu na rachunek Funduszu, którego jednostki są nabywane lub Agenta płatności Funduszu Zagranicznego. GoFinance oraz Pracownicy GoFinance nie przyjmują wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa. 


4.  GoFinance może udostępnić w ramach IPT inne formy elektronicznego przekazania środków pieniężnych na rachunek Funduszu lub Agenta płatności, o których poinformuje na stronie www.gounited.pl. Zmiana dostępnych opcji przekazania środków nie stanowi zmiany Regulaminu.


5.  Nabycie Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny zgodnie z warunkami określonymi przez Statut lub Prospekt informacyjny Funduszu.


6.  GoFinance dołoży należytej staranności, aby zlecenie było niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w par. 5 pkt 7 oraz par. 6 pkt 5 dostarczone do Agenta Transferowego. GoFinance  nie odpowiada jednak w żaden sposób za przekazanie środków pieniężnych tytułem zlecenia.


7.  Użytkownik może przekazać środki pieniężne na poczet Nabycia Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa w Funduszu wyłącznie z prowadzonego na jego rzecz rachunku bankowego, zaznaczonego w Umowie lub zleceniu z zastrzeżeniem, iż wymóg przekazywania środków na Nabycie Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa wyłącznie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Użytkownika przestaje obowiązywać z dniem dopuszczenia przez GoFinance możliwości przekazywania środków na Nabycie także w inny elektroniczny sposób, przy czym informacja o dopuszczeniu możliwości przekazywania środków na Nabycie w inny sposób zostanie udostępniona na stronie www.gounited.pl. Dopuszczenie powyższej możliwości nie stanowi zmiany Umowy ani Regulaminu.


8.  AT dokonuje weryfikacji oraz uzgodnienia danych ze Zlecenia Nabycia z przesłanymi środkami pieniężnymi.


9.  GoFinance, nie odpowiada za: okres przepływu pieniędzy oraz zaksięgowania ich na rachunku Depozytariusza lub Agenta Płatności jak i uzyskania informacji przez AT o wpływie środków pieniężnych na rachunku Depozytariusza lub Agenta Płatności.


10.  W celu szybkiej realizacji Przelew powinien zawierać następujące dane: nazwa funduszu, nazwisko , adres, numer rejestru (przy dopłatach do funduszu), PESEL, oraz nadany przez GoFinance numer zlecenia i unikalny identyfikator GoFinance.


§ 9.

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa

1.  W celu złożenia Zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa Użytkownik wypełnia dane Zlecenia w systemie IPT lub składa je pracownikowi GoFinance.


2.  W celu złożenia Zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa Klient nie będący Użytkownikiem wypełnia Zlecenia Odkupienia i składa je Pracownikowi GoFinance.


3.  Środki pieniężne z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia będą przekazane przez Agenta transferowego lub Agenta Płatności na rachunek bankowy należący do Uczestnika wskazany w Umowie, lub na Zleceniu Umorzenia z zastrzeżeniem postanowień pkt 4. Jeżeli w Umowie lub na Zleceniu Umorzenia wskazany został więcej niż jeden rachunek bankowy należący do Uczestnika, na który mają być przekazywane należne mu środki z tytułu odkupienia, a w Zleceniu Odkupienia Uczestnik nie wskaże, na który z rachunków mają być mu przekazane środki, są one przekazywane na rachunek wskazany jako pierwszy (rachunek podstawowy). GoFinance oraz jego pracownicy nie otrzymują i nie przekazują wypłat z tytułu Odkupienia Jednostek  Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa.


4. Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa może zostać złożone tylko z Rejestru, którego saldo nie jest zerowe.


5.  Użytkownik może dokonać zmiany rachunku/rachunków bankowych wskazanych w Umowie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w formie pisemnej, u Pracownika GoFinance jednakże tylko na inny rachunek bankowy będący własnością Klienta.


6. Klient składający Zlecenie Odkupienia za pośrednictwem Pracownika GoFinance zarówno w siedzibie, oddziale jak i poza oddziałami GoFinance jako rachunek bankowy właściwy do przekazania środków pieniężnych z tytułu Zlecenia Odkupienia może wskazać tylko rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta.


7. Zlecenia Odkupienia złożone za pośrednictwem IPT będą dostarczane do AT niezwłocznie, z uwzględnieniem § 5 pkt 7.


8.  Zlecenia Odkupienia złożone za pośrednictwem Pracownika GoFinance w siedzibie, oddziale jak i poza oddziałem GoFinance dostarczane są do AT niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zlecenia lub Dyspozycji.


9.  Zlecenia przyjęte poza oddziałem GoFinance będą przezywane do AT za pośrednictwem jednostek organizacyjnych GoFinance – siedziby lub oddziału.


10.  GoFinance, nie odpowiada za: termin wypłaty środków pieniężnych przez Fundusz jak i termin zaksięgowania ich na rachunku bankowym Klienta.


§ 10.

Konwersja / Zamiana Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa

1. W celu złożenia Zlecenia Konwersji / Zamiany Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa Użytkownik wypełnia dane Zlecenia w systemie IPT.


2. Klient niebędący Użytkownikiem składa Zlecenie Konwersji / Zamiany Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa u Pracownika GoFinance.


3. Konwersja / Zamiana może być dokonywana jedynie pomiędzy Funduszami, których Statuty lub Prospekty informacyjne dopuszczają taką możliwość.


4. Konwersja / Zamiana Jednostek Uczestnictwa ograniczona jest wyłącznie do Funduszy zarządzanych przez to samo Towarzystwo lub spółkę zarządzającą Funduszami zagranicznymi.


5.  Zlecenie Konwersji / Zamiany Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów uczestnictwa może zostać złożone tylko z Rejestru aktywnego (niezamkniętego przez TFI lub Fundusz). TFI lub Fundusze mogą ograniczyć dokonanie Konwersji / Zamiany z Rejestrów o saldzie zerowym, w zależności od Statutu lub Prospektu informacyjnego.


6.  Zlecenia Konwersji / Zamiany złożone za pośrednictwem IPT będą dostarczane do AT niezwłocznie, z uwzględnieniem § 5 pkt 7.


7.  Zlecenia Konwersji / Zamiany złożone za pośrednictwem Pracownika GoFinance w siedzibie, oddziale jak i poza oddziałem GoFinance będą dostarczane do AT niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zlecenia lub Dyspozycji.

§ 11.

Transfer Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa


1.  W celu złożenia Zlecenia Transferu Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa Użytkownik wypełnia dane Zlecenia w systemie IPT.


2.  Klient niebędący Użytkownikiem składa Zlecenie Transferu Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa u Pracownika GoFinance.


3.  Transfer może być dokonywany jedynie pomiędzy Rejestrami Uczestnika w tym samym Funduszu.


4.  Zlecenie Transferu Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa może zostać złożone tylko wówczas, gdy Statut lub Prospekt informacyjny przewiduje możliwość jego złożenia.


5.  Zlecenie Transferu Jednostek Uczestnictwa lub Tytułów Uczestnictwa może zostać złożone tylko z Rejestru aktywnego (nie zamkniętego przez TFI lub Fundusz). TFI lub Fundusze mogą ograniczyć dokonanie Konwersji lub Zamiany z Rejestrów o saldzie zerowym w zależności od Statutu lub Prospektu informacyjnego.


6.  Zlecenia Transferu złożone za pośrednictwem IPT będą dostarczane do AT niezwłocznie, z uwzględnieniem § 5 pkt 7.


7. Zlecenia Transferu złożone za pośrednictwem Pracownika GoFinance w siedzibie, oddziale jak i poza oddziałem GoFinance będą dostarczane do AT niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zlecenia lub Dyspozycji.

§ 12.

Kolejność wykonania zleceń oraz Dyspozycji

1. Kolejność wykonania zleceń oraz dyspozycji wynika ze Statutów lub Prospektów informacyjnych.


2. Jeśli kolejność wykonania zleceń nie jest określona w statucie określa je TFI lub Fundusz. GoFinance  informuje o kolejności wykonania zleceń na IPT.


§ 13.

Opłaty i prowizje


1. Fundusze lub spółki nimi zarządzające, w tym Towarzystwo mogą pobierać w związku ze składaniem Zleceń lub Dyspozycji opłaty.


2. Obowiązujące opłaty podane są w Tabelach Opłat dostępnych w Internetowej Platformie Transakcyjnej.


§ 14.

Inne postanowienia

1.  Administratorem danych osobowych pozyskanych przez GoFinance w związku z przyjmowaniem Zleceń i Dyspozycji jest GoFinance z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/9.


2.  GoFinance dołoży staranności aby dane dotyczące Klientów, Użytkowników oraz składanych przez nich zleceń i dyspozycji były należycie zabezpieczone przed: odczytaniem, modyfikowaniem, usunięciem przez osoby nieupoważnione jak również przekazaniem osobom trzecim.


3.  Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez IPT są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w zakresie niewymagającym dodatkowego udokumentowania.


4.  Administratorem danych osobowych Uczestników Funduszu jest Towarzystwo i Fundusz.


5.  GoFinance nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam oraz ulotek informacyjnych przygotowanych przez TFI lub Fundusze.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


§15.

Zmiana postanowień Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Klientów wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianach na stronie www.gounited.pl o ile Klient przed upływem tego okresu nie doręczy GoFinance pisemnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Doręczenie do GoFinance przed upływem wskazanego wyżej okresu takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z usługi IPT i wypowiedzeniem Umowy.


2. Rozszerzenie funkcjonalności IPT o nowe usługi nie stanowi zmiany Regulaminu.


3. Zmiana siedziby GoFinance nie stanowi zmiany Regulaminu.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uzyskania zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz Tytułów Uczestnictwa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu