Informacje bieżące

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) („Rozporządzenie”) 18 listopada 2009r ogłosi drugi komunikat o likwidacji Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami Novo Wschodnioeuropejskim, Novo Małych Spółek Wschodnioeuropejskich, Novo Europejskim, Novo Globalnym, Novo Japońskim oraz Novo Nordyckim.
Przyczyną rozwiązania Funduszu jest spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.000.000 złotych w dniu 20 października 2009 roku - jest wystąpienie przyczyny otwarcia likwidacji Funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 21 października 2009r, a jej zakończenie jest planowane na dzień 11 stycznia 2010r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie załączonego ogłoszenia do Państwa sieci dystrybucji z prośbą o jego wydrukowanie i zamieszczenie na tablicach informacyjnych w dniu 18 listopada 2009r.